Publicacions / Llibres / Can Barraca. Una necròpolis d’incineració de fa 2.800 anys a Besalú (La Garrotxa).

Can Barraca. Una necròpolis d’incineració de fa 2.800 anys a Besalú (La Garrotxa).

Autor: Pau Martín Machín

Editor: Amics de Besalú i el seu Comtat

Any d'edició: 2006

Estudi de la necròpolis dins la qual s’han documentat estructures funeràries amb característiques constructives diverses, però amb alguns trets comuns: un enterrament sense vasos d’acompanyament dins una fossa estreta, un cobriment de l’urna amb lloses sense tapadora ceràmica i un abocament de la part de les restes òssies producte d’incineracions intencionals dels cadàvers.

A Can Barraca s’observa de manera evident com hi ha dipòsits en tombes de característiques ben diferents, ubicades amb una distribució concreta. Sembla significatiu que uns individus tinguin un o altre tipus d’enterrament dins una mateixa necròpolis; aquestes diferències poden respondre a una diferent posició social en vida, en funció de l’status, edat i gènere, posició de caràcter individual o col·lectiva.

Exhaurit

En aquests estudi hi ha participat:
Pau Martín Machín
Bibiana Agustí
Francesc Burjachs (ICREA – Universitat Rovira i Virgili de Tarragona)
Ramon Buxó (Museu d’Arqueologia de Catalunya)
Isabel Expósito (Institut Català de Paloceologia Humana i Evolució Social)
Raquel Piqué (Universitat Autònoma de Barcelona)
Enriqueta Pons (Museu d’Arqueologia de Catalunya)
Xavier Terradas (Consell Superior d’Investigacions Científiques; Departament d’Arqueologia i Antropologia).

Index


Pròleg

Primera part. Introducció.
1. Presentació del jaciment.
Situació.
Objectius de l’actuació arqueològica.
2. L’excavació arqueològica – Fases del treball.
Delimitació del Jaciment.
Excavació en extensió.
Microexcavació de les urnes.
Estudis específics i analítiques.
Accions i analítiques.
3. Estatigrafia del jaciment.

Segona part. El registre arqueològic.
1. Cronologia de la necròpolis.
2. Reconstitució de l’entorn vegetal i el clima. Introducció.
Anàlisi palinològica (Patrícia Llàcer, Isabel Expósito i Francesc Burjachs)
Anàlisi antracològica (Raquel Piqué)
3. Les formes d’enterrament de Can Barraca
Enterraments en urna ceràmica en fossa simple.
Enterrament en fossa sense urna.
Enterraments en estructures complexes: els túmuls.
4. Els individus enterrats.
La cremació dels cadàvers (Raquel Piqué).
Les restes òssies humanes (Bibiana Agustí).
5. Anàlisis dels elements mobles.
La ceràmica (Enriqueta Pons i Pau Martín)
Els elements d’aixovar.
Altres elements: les restes lítiques.

Tercera part. Relacions entre estructures i individus.
1. Les característiques constructives de la necròpolis.
2. Les persones enterrades a Can Barraca (Bibiana Agustí i Pau Martín).
3. Organització de l’espai funerari.
4.Aproximació a l’estructura social.

Quarta part. Contextualització del jaciment.
1. Contextualització cronològica.
2. Marc històric i historiogràfic.
3. La zona mitja del Fluvià als inicis del primer mil·lenni AC.

Síntesi.
Bibliografia.